Dejavnosti v gradbeništvu

Gradbeni nadzor

Izvajamo gradbeni nadzor na vseh vrstah zahtevnih in nezahtevnih objektov visokih in nizkih gradenj, rekonstrukcijah, energetskih sanacijah in nadomestnih gradnjah.

Nadzor nad gradnjo izvajamo v vseh slovenskih regijah, predvsem pa na področju Maribora in širše okolice.

Nadzor gradnje mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela.

Pri nadzoru je najpomembneje to, da nadzornik:

 1. sodeluje pri zakoličenju objekta in redno spremlja gradnjo objekta na gradbišču,
 2. v skladu z gradbenim zakonom (URL RS št. 61/17 in 72/17) in pravili stroke zagotavljamo kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem,
 3. ustno in pisno opozorja udeležence pri graditvi objektov, če ugotovimo kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami gradbenega zakona,
 4. ustavimo gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastanejo kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijavimo gradbenemu in drugim inšpektorjem,
 5. morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočimo investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladimo,
 6. nadzoruje pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 7. udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela,
 8. opozorimo na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z gradbenim zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve,
 9. pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevamo le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom,
 10. od vseh izvajalcev prevzemamo, zbiramo in preverjamo potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in kakovostnimi zahtevami investitorja,
 11. vsebinsko preverimo in s podpisom potrdimo ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
 12. sodelujemo pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka,
 13. sodelujemo pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj in
 14. zagotovimo koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.

Storitve, ki jih nudimo kot odgovorni nadzornik

Storitve lahko naročite kot celoten paket ali posamezno, odvisno od potreb v okviru vašega projekta.

Preverite naše reference

Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču

Koordinacija za varnost in zdravja pri delu se izvaja na osnovi Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uradni list RS 83/2005 upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur. list RS, št. 43/2011.

Strokovno in profesionalno vam nudimo izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo iz VZD na gradbišču.

1. V fazi načrtovanja in priprave projekta je potrebno:

 • izdelava varnostnega načrta,
 • izdelava varnostnega načrta za gradnjo,
 • sodelovanje o arhitektonskih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali v zaporedju,
 • priprava dokumentacije, ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je treba upoštevati v fazah uporabe, vzdrževanja in rušenja objektov,
 • sodelovanje pri določanju časa potrebnega za dovršitev posameznih delovnih faz.

2. V fazi izvajanja projekta izvajamo naslednje naloge:

 • usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
 • usklajevanje izvajanja ustreznih določb in s tem zagotoviti, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali skladno z zahtevami uredbe,
 • zagotoviti, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
 • preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov in usklajevanja načrtovane aktivnosti.

Preverite naše reference

Cenitev nepremičnin

Cenitve izvajamo kot samostojno storitev ali kot storitev v okviru postopkov, ki jih vodimo za stranke, ko se izkaže potreba po cenitvi nepremičnine (npr. na zahtevo sodišča, zaradi ugotovitve deležev pri delitvi premoženja, zavarovanja kreditov, itd.).

Cenitve izvedemo strokovno, kvalitetno in jamčimo za kakovost izvedbe. Cenitev izvedemo do dogovorjenega roka, ki ponavadi ne traja več kot sedem dni.