Koordinacija za varnost in zdravja pri delu se izvaja na osnovi Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uradni list RS 83/2005 upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur. list RS, št. 43/2011.

Strokovno in profesionalno vam nudimo izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo iz VZD na gradbišču.

1. V fazi načrtovanja in priprave projekta je potrebno:

  • izdelava varnostnega načrta,
  • izdelava varnostnega načrta za gradnjo,
  • sodelovanje o arhitektonskih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali v zaporedju,
  • priprava dokumentacije, ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je treba upoštevati v fazah uporabe, vzdrževanja in rušenja objektov,
  • sodelovanje pri določanju časa potrebnega za dovršitev posameznih delovnih faz.

2. V fazi izvajanja projekta izvajamo naslednje naloge:

  • usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
  • usklajevanje izvajanja ustreznih določb in s tem zagotoviti, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali skladno z zahtevami uredbe,
  • zagotoviti, da se po potrebi uskladi varnostni načrt in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
  • preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov in usklajevanja načrtovane aktivnosti.

Preverite naše reference