Reference

Visoke in nizke gradnje

2007

 • Gradnja stanovanjskega naselja (41 montažnih hiš) pod Pekrsko gorco
 • Gradnja prizidka avtocentra Kolmanič, Tezno
 • Gradnja enostanovanjske hiše v Kamnici, Sršen
 • Gradnja krožišča na Glavnem trgu v Mariboru
 • Gradnja krožišča v Koresovi ulici, Maribor
 • Rekonstrukcija Puhove ulica v Mariboru
 • Ureditev Jaskove ulice v Mariboru
 • Obnovitvena dela na cesti Trije ribniki
 • Ureditev Ceste Kraljeviča Marka
 • Ureditev dela Vinarske ulica v Mariboru

2008

 • Gradnja prizidka k osnovni šoli Mokronog
 • Gradnja in rekonstrukcija osnove šole zaradi vgradnje dvigala, Trebnje
 • Gradnja tro-oddelčnega vrtca Tepanje
 • Gradnja vrtca Tinje
 • Gradnja prodajno razstavnega salona plovil in rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta v Račah
 • Gradnja dveh trojčkov v Limbušu
 • Rekonstrukcija večstanovanjske stavbe Gosposvetska cesta 12 v Mariboru
 • Gradnja prizidka k osnovni šoli Šentilj
 • Gradnja otroškega vrtca Šentilj
 • Gradnja prizidka k osnovni šoli Spodnja Polskava
 • Ureditev Žitne ulice v Mariboru
 • Ureditev Ulice kraljeviča Marka
 • Gradnja večstanovanjskega objekta – Vila blok »F«
 • Izgradnja vodovoda v Bezeni

2009

 • Gradnja osem oddelčnega vrtca s komunalno in zunanjo ureditvijo v Domžalah
 • gradnja manj zahtevnega objekta – kanalizacije v delu Slivniške, Bohovske in Slekovčeve ulice ter Ceste k Tamu v MČ Tezno

2010

 • Nadzidava stanovanjske hiše in prizidava stopnišča v Kamnica, Leban
 • Polaganje plinovoda na Dobravi ob pokopališču
 • Novogradnja-prizidek k obstoječi servisni hali – Testna steza za tehnične preglede osebnih vozil MB za A-MB d.o.o.
 • Ureditev krožišča na Meljski cesti v Mariboru
 • Gradnja stanovanjskega bloka ob Mariborski cesti v Lenartu
 • Gradnja prizidka vrtca ter adaptacija in prizidek kuhinje v Lenartu
 • Odstranitev dveh obstoječih objektov ter izgradnjo novega enostanovanjskega objekta v Framu
 • Gradnja osnovne šole in vrtec Pragersko
 • Ureditev parkirišča v Limbušu pri pokopališču
 • Ureditev Njegoševe in Žnideričeve ulice v Mariboru
 • Gradnja večstanovanjskega objekta v Vranjem vrhu
 • Ureditev odvodnjavanja, vodovoda in cestišča v Bistrici ob Dravi
 • Gradnja dveh enostanovanjskih hiš in garaže v Miklavžu na Dravskem polju

2011

 • Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja SMOLNIK, FALA, RUTA IN ČINŽAT
 • Kamnoseška delavnica s poslovnimi prostori v Lenartu
 • Kompletna prenova več stanovanjske hiše Korman v Kamnici, Cesta v Rošpoh 20
 • Rekonstruiranega in prizidanega zahtevnega objekta – vrtca Lukovica s parkiriščem
 • Gradnja proizvodne hale za strojno proizvodnjo okenskih okvirje Marles PSP v Podvelki
 • Gradnja osnovne šole in vrtca Pragersko
 • Zamenjavo vodovodnega cevovoda v ulici Pod vinogradi v Kamnici
 • Ureditev ceste Na prehodu
 • Zamenjava strešne kritine na poslovnem objektu, Glavni trg 17 – 19, Maribor
 • Ureditvi pločnika ob Orehovi cesti in Cesti na Devcah v Hočah

2012

 • Medobčinski projekt vodooskrbe za naselja SMOLNIK, FALA, RUTA IN ČINŽAT« investitorja Občina Lovrenc na Pohorju in občine Ruše
 • Rekonstrukcija ceste Košaški dol
 • Obnova vodovoda na Betnavski cesti
 • Ureditev Deržaničeve poti skupaj s kanalizacijo in vodovodom
 • Ureditev ceste Ob Blažovnici v Pekrah
 • Distribucija plinovoda do naselja Habakuk v Mariboru
 • Ureditev Ulice Jelenčevih s plinifikacijo
 • Izvedba plinovoda Lackova – naselje Habakuk
 • Plinifikacija Ekartove ulice v Miklavžu na Dravskem polju
 • Plinifikacija Mariborske ceste v Račah
 • Ureditev ulice, kanalizacije in vodovoda v Rušah, Knifičeva in Glazerjeva ulica
 • Ureditev dela Vinarske ulice

2013

 • Izgradnja Marles vrtca v Lavrici
 • Izgradnja nadstrešnice v Lovrencu na Pohorju za podjetje Marles hiše MB d.o.o.
 • Energetska sanacija OŠ Lenart
 • Ureditev Vinske kleti v Lenartu
 • Rekonstrukcija ceste v Rošpoh
 • Zamenjava vodovoda na delu Vrbanske ceste pri OŠ Kamnica
 • Plinifikacija Radvanjske ceste
 • Izdelava kanalizacije na Slivniški ulici v Mariboru
 • Ureditev izvedbe kanalizacije na delu Volodjeve in Beraničeve ulice v Mariboru
 • Izgradnja kanaliziranega potoka iz Zokove grabe
 • Ureditve javnega parkirišča v Limbušu

2014

 • Sanacija vlage v knjižnici Lenart
 • Izvedba plinovoda v Ulici ob gozdu
 • Sanacija plazu na cesti pod objektom Ruperče 28A
 • Izgradnja plinovoda po Obrežni ulici
 • Izgradnja plinovoda po Lackovi cesti
 • Izgradnja plinovoda po Jocovi, Kalohovi in Hrenovi ulici
 • Sanacijo udora ceste v Neratovi ulici
 • Izvedba protipoplavnih ukrepov na peš poti ob Pekerskem potoku
 • Izvedba plinovoda po Obrežni ulici
 • Energetska obnova enote Fochova-vrtec Jožice Flander

2015

 • Izgradnja plinovoda v delu Ljubljanske ceste v Račah
 • Izgradnja kanalizacije z rekonstrukcijo vodovoda in ureditvijo ceste Kamniška graba
 • Priključitev kanalizacije Slivniške ulice na obstoječ kanala na Zagrebški ulici
 • Sanacija kanalizacijske cevi z notranjim oplaščanjem v Besednjakovi ulici in delu Cankarjeve ulice v Mariboru
 • Sanacija tlačnega kanalizacijskega voda od prečrpališča “Clop” do gravitacijskega kanala Stražun na Pobrežju
 • Pločnik na Lackovi cesti od predvidene rekonstrukcije ureditve krožišča do avtobusnega postajališča
 • Izgradnja plinovoda v delu Ulice Zlatke Karer, Dolgi in Novorogoški ulici
 • Izgradnja enostanovanjske hiše v Selnici ob Dravi

2016

 • Izgradnja kanalizacije z rekonstrukcijo vodovoda in ureditvijo ceste Kamniška graba
 • Gradnja 48-tih montažnih stanovanjskih modulov za izvoz izvajalca Marles hiše MB d.o.o.
 • Rekonstrukcija ceste Hrastje
 • Izgradnja pločnika Ulice IVX. Divizije
 • Energetska sanacija in prizidek objekta KS Ceršak
 • Sanacija strehe – proizvodno skladiščni objekt Plinarne Maribor d.o.o.
 • Sanacijo strehe – Plinarna Maribor, polnilnica Bohova
 • Čistilna naprava PE 300 Josip dol
 • Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani (4 letni program)
 • Obnova telovadnice v Ribnici na Pohorju

2017

 • Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani (4 letni program)
 • Rušitev in novogradnja opornega zidu v Podvelki
 • Enostanovanjska hiša Žerjav v Košakih

2018

 • Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani (4 letni program)
 • Enostanovanjska hiša Vodušek v Košakih
 • Enostanovanjska hiša Biskup v Košakih
 • Večstanovanjske stavbe, objekti A, B in C
 • Prenova objekta dunajska 40, 2212 Šentilj – prebujanje / budenje – renovacija prostorov za delo RTS v Šentilju
 • Sanacijska dela na lokalni cesti LC 392 003, odsek križišče Zg. Velka – križišče Roj
 • Rekonstrukcija strehe poslovnega objekta Plinarne Maribor
 • Sanacija okolja s komunalnimi vodi poslovnega objekta Plinarne Maribor

2019

 • Odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti Ani (4 letni program)
 • Sanacijska dela na lokalni cesti LC 392 003, odsek križišče Zg. Velka – križišče Roj
 • Sanacija okolja s komunalnimi vodi poslovnega objekta Plinarne Maribor
 • Večstanovanjske stavbe, objekti A, B in C

Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču

2004

 • 71 varnostnih načrtov za nizke gradnje in visoke grandje
 • 53 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2005

 • 50 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 40 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2006

 • 63 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 51 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2007

 • 45 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 38 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2008

 • 76 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 52 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2009

 • 49 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 38 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2010

 • 36 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 28 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2011

 • 17 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 10 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2012

 • 12 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 10 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2013

 • 25 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 15 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2014

 • 23 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 14 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2015

 • 8 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 6 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2016

 • 20 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 18 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2017

 • 10 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 8 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2018

 • 20 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 17 koordinacij za nizke in visoke gradnje

2019

 • 4 varnostnih načrtov za nizke in visoke gradnje
 • 11 koordinacij za nizke in visoke gradnje